Regulamin

Regulamin uczestnictwa

Organizator: John Dorry Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3b.

Uczestnik: osoba, która zgłosi chęć uczestnictwa i po otrzymaniu szczegółowych informacji podpisze Umowę o uczestnictwie w kursie

Kurs: program nauki programowania od podstaw realizowany w ramach marki Software Development Academy. Ogólny zakres kursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. Szczegółowy zakres szkolenia stanowi załącznik do Umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

ROZDZIAŁ I

ZOBOWIĄZANIA 

-1-

Organizator zobowiązuje się:

 1. Przeprowadzić szkolenia zgodnie z ofertą i zachowaniem najwyższej staranności
 2. Zapewnić uczestnikom dostęp do repozytorium oraz materiałów szkoleniowych
 3. Udostępnić zainteresowanym firmom repozytorium uczestników
 4. Zapewnić uczestnikom niezbędne narzędzia, sprzęt i materiały do pracy
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 12 Uczestników. W takim przypadku Organizator zaproponuje w ciągu dwóch tygodni od daty odwołania Kursu inny termin jego realizacji lub zwrot opłaty za kurs w pełnej wysokości.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych oraz do zmiany trenera w każdym czasie, jednocześnie gwarantuje, że zmiany nie wpłyną negatywnie na przebieg kursu lub jego jakość i zawartość merytoryczną.

 -2-

Uczestnik zobowiązuje się:

1. Do aktywnego uczestnictwa w min. 60% zajęć celem otrzymania certyfikatu oraz możliwości uczestnictwa w spotkaniu SpeedData organizowanym po zakończeniu Kursu.
2. Do publikowania sugerowanych przez trenera rozwiązań wypracowanych podczas zajęć na repozytorium udostępnionym przez Organizatora zainteresowanym firmom.
3. Do terminowego uiszczania opłat (całościowych lub ratalnych) za Kurs.
4. Do udziału w ankietach ewaluacyjnych przesyłanych przez koordynatora.
5. Do zachowania poufności względem wszystkich informacji dotyczących know-how (materiały edukacyjne, programy i harmonogramy kursów) zdobytych w trakcie procesu rekrutacji i trwania Kursu jak również do zachowania poufności względem treści Umowy podpisanej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

ROZDZIAŁ II

UCZESTNICTWO W KURSIE

-1-

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza uczestnictwa za pośrednictwem strony internetowej Organizatora najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia z zastrzeżeniem punktu poniższego.
 2. Organizator dopuszcza możliwość przyjęcia zgłoszeń po terminie 7 dniowym, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że Uczestnik podejmie ostateczną decyzję dot. szkolenia i podpisze Umowę w terminie 1 dnia od złożenia zgłoszenia.
 3. Organizator dopuszcza również możliwość zgłoszenia telefonicznego. Aby zgłoszenie telefoniczne było skuteczne i prawnie wiążące, Organizator wyśle e-maila do Uczestnika z potwierdzeniem danych i informacji zgłoszonych telefonicznie, a Uczestnik potwierdzi zgodność przedmiotowych danych w e-mailu zwrotnym do Organizatora.
 4. Liczba miejsc na Kurs jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e‑mailowej Organizatora.
 6. Zgłoszenie na Kurs w jakiejkolwiek formie nie jest wiążące do momentu podpisania Umowy. Podpisanie Umowy w terminie najpóźniej do tygodnia przed rozpoczęciem Szkolenia (z zastrzeżeniem pkt. 2) jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i selekcji zgłoszeń w sytuacji, gdy przyjęcie danego kandydata na Kurs wiąże się z potencjalną szkodą dla Organizatora (znaczącym obniżeniem poziomu grupy lub próbą wyprowadzenia know-how przez podmioty konkurencyjne)

-2-

Rezygnacja z udziału w Kursie

 1. Zgłaszający może złożyć rezygnację z udziału w Kursie do momentu podpisania Umowy bez ponoszenia żadnych kosztów. Rezygnacja musi zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora.
 2. Wraz z podpisaniem Umowy Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia całkowitej kwoty za Kurs (z uwzględnieniem zniżek uzyskanych na zasadach określonych przez Organizatora i przekazanych Uczestnikom w korespondencji mailowej) bez względu na to, czy Uczestnik ostatecznie weźmie udział w Kursie.
 3. W przypadku nieobecności Uczestnika na Kursie, bez złożonej wcześniej rezygnacji w odpowiednim czasie (przed podpisaniem Umowy), Uczestnik jest zobowiązany pokryć 100% opłaty za Kurs w kwocie i terminie/terminach uzgodnionych z Organizatorem i określonych w zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Umowie.
 4. W przypadku odwołania Kursu przez Organizatora i związanej ze zmianą terminu niemożności uczestnictwa lub rezygnacji ze względu na niedogodny termin zaproponowany przez Organizatora, Organizator zobowiązany jest zwrócić w całości uiszczoną przez Uczestnika kwotę za Kurs.
 5. Zwrot uiszczonej przez Uczestnika kwoty realizowany będzie przelewem na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.

 

ROZDZIAŁ III

FINANSE

Odpłatność za szkolenie

 1. Szkolenia organizowane przez Organizatora są odpłatne.
 2. Sposób rozliczenia pomiędzy Uczestnikiem szkolenia a Organizatorem reguluje Umowa o świadczenie usług szkoleniowych, do której załącznikiem jest niniejszy Regulamin.
 3. Płatność za Kurs odbywa się wyłącznie przelewem elektronicznym na konto Organizatora, które podane jest w Umowie.

ROZDZIAŁ IV

UWAGI ORGANIZACYJNE

-1-

Informacje organizacyjne

 1. Zajęcia odbywają się w terminie określonym przez Organizatora w harmonogramie stanowiącym załącznik do Umowy, w trybie zaocznym, od poniedziałku do czwartku w godzinach 17:30-21:00/18:00 – 21:30 i w soboty w godzinach 9:00 – 16:00.
 2. Uczestnikom przysługuje do 30min przerw w dni robocze oraz godzina przerwy w soboty. Godziny i rozłożenie przerw Uczestnicy ustalą indywidualnie z trenerami.
 3. Główną osobą do kontaktu jest koordynator danej edycji. Dane kontaktowe do koordynatora Uczestnik otrzyma w trakcie spotkania wprowadzającego do kursu.
 4. Przez cały czas trwania szkolenia Uczestnicy są zobowiązani do publikowania wyników bieżącej pracy na repozytorium. Dostęp do repozytorium i instrukcje dotyczące jego prowadzenia Uczestnicy otrzymają od koordynatora i trenerów.
 5. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje pod warunkiem uczestnictwa w min. 60% zajęć w ramach Szkolenia. Na każdych zajęciach sprawdzana będzie lista obecności.
 6. Uczestnik będzie proszony o wypełnianie krótkiej anonimowej ankiety ewaluacyjnej po poszczególnych blokach tematycznych oraz ankiety podsumowującej po ukończeniu Kursu.
 7. Po ukończeniu kursu Uczestnicy zostaną zaproszeni na spotkanie SpeedData, podczas którego będą mieli możliwość zapoznać się z pracodawcami poszukującymi nowych pracowników do swoich zespołów. Uczestnik potwierdzi obecność na SpeedData najpóźniej 2 dni od otrzymania informacji o terminie spotkania SpeedData od koordynatora.

-2-

Dane osobowe i wizerunek

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji Szkoleń oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą Szkolenia i informowania o ofertach przez John Dorry Sp. z.o.o. i Partnerów. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora w celach promocyjnych, marketingowych oraz w celu dokumentacji działalności Organizatora.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zaistniałe zmiany będą bieżąco publikowane na stronie internetowej, o której mowa w pkt 1 powyżej.

Uczestnik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, żeby możliwie najlepiej wykorzystać czas Szkolenia. Wszystkie uwagi, prośby i sugestie na bieżąco będzie kierował w pierwszej kolejności do koordynatora danej edycji z dołączeniem w dw. kierownika projektów (Aliny Boczoń) i będzie dążył do rozwiązania ewentualnych problemów we współpracy z Organizatorem.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuję jego zapisy.

 

 

 

_______________________

(data i podpis Uczestnika)