🚀 Teraz każdy nasz kurs zgarniesz w obłędnie niskiej cenie! Nawet 40% taniej >>CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ<<

SDA / Polityka Prywatności

Polityka prywatności

§1 Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem sdacademy.pl (dalej jako Serwis) jest SDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Alei Zwycięstwa 96/98, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000554532, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 5842741225, REGON  361328749, (dalej jako Administrator).

§2 Informacje ogólne

 1. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie określają zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkownika Serwisu (dalej jako Użytkownik).
 2. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie RODO).

 3. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy bezprawną modyfikacją.

 4. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 5. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.

 6. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

 7. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może kierować je na adres e-mail: [email protected]


§3
Zakres danych o Użytkowniku zbieranych przez Administratora

 1. Administrator zbiera informacje o wykorzystywaniu niniejszego Serwisu poprzez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z Serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do:
  a) analizy zachowań Użytkowników w Serwisie;
  b) zbierania danych demograficznych o Użytkownikach;
  c) do personalizacji zawartości Serwisu.
 2. Dane osobowe zawierające informacje o wykorzystywaniu niniejszego Serwisu, przetwarzane są:
  a) w celu lepszego dostosowania usług świadczonych przez Administratora do potrzeb Użytkownika;
  b) w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Serwisu, które to mają posłużyć polepszeniu jakości usług świadczonych przez Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody w przypadku:
  a) kontaktu Użytkownika z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub
  b) rejestracji Użytkownika w na organizowane przez Administratora wydarzenie.
 4. Korzystanie z Serwisu i przekazywanie swoich danych Administratorowi jest w pełni dobrowolne. Nie podanie danych osobowych przez Użytkownika w przypadku chęci skorzystania z niektórych usług, może skutkować brakiem możliwości ich realizacji. Administrator zawsze prosi o minimalny zakres danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania usługi bądź udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi Serwisu.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane w ramach Grupy Kapitałowej Administratora lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, współpracownikom Administratora.

 

§4 Bezpieczeństwo zgromadzonych informacji

 1. Administrator zbiera i wykorzystuje gromadzone informacje dla uzasadnionych celów biznesowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zebrane logi przechowywane są przez Administratora jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania Serwisem. Do analizy gromadzonych danych wykorzystujemy opisane powyżej bezpieczne rozwiązania zewnętrznych dostawców.

 3. Administrator, będąc świadomym wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, a w szczególności problemów związanych z ochroną danych osobowych, zapewnia stosowanie środków bezpieczeństwa zapobiegających utracie czy niewłaściwemu wykorzystywaniu pozyskanych i powierzonych Administratorowi danych i jednocześnie deklaruje skuteczną ich ochronę. Ochrona danych osobowych przez Administratora realizowana jest zgodnie z przyjętą przez Administratora Polityką Ochrony Danych Osobowych.

 

§5 Sposób przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:
  a) przeglądania i utrzymania Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną;
  b) prowadzenia działań wspierających sprzedaż służących prezentacji bieżącej oferty oraz podniesieniu jakości świadczonych usług – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na informowaniu o swojej ofercie i promocjach osoby odwiedzające naszą stronę internetową oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług;
  c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 2. W związku z umożliwieniem Użytkownikowi kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie podanych w formularzu kontaktowym danych osobowych, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu odpowiedzi na otrzymaną wiadomość oraz w celu przesłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej dotyczącej oferowanych przez Administratora produktów lub usług lub w celu kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem za pośrednictwem wskazanego przez niego numeru telefonu.

 3. W związku z możliwością zarejestrowania się Użytkownika poprzez Serwis na wydarzenie organizowane przez Administratora, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, Administrator przetwarza dane osobowe w celu rejestracji Użytkownika na wydarzenie oraz w celu kontaktu w związku z udziałem Użytkownika w tym wydarzeniu.

 4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych, materiałów promocyjnych i reklamowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Administrator przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe w celach marketingowych, w tym w celu przesłania oferty świadczonych usług, informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora i promocjach przygotowanych dla Użytkownika.

 5. Serwis umożliwia wyświetlanie treści od zewnętrznych dostawców – YouTube, Facebook i LinkedIn. Aby wyświetlić te treści, Użytkownik zobowiązany jest w pierwszej kolejności zaakceptować ich szczegółowe warunki.

 1. Formularz zapisu na webinar bądź formularz zapisu w celu otrzymania darmowej usługi lub darmowego produktu od Administratora wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Poprzez zapis Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymania bezpłatnego dostępu do webinaru bądź bezpłatnej usługi lub produktu. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane.

 

§6 Okresy przechowywania danych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania pobytu w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że:
  a) w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby rejestracji na wydarzenie organizowane przez Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane osobowe są przechowywane przez Administratora od momentu ich podania przez Użytkownika i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, do momentu odbycia się tego wydarzenia;
  b) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
  c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
  d) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celach marketingowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.f) dane osobowe są przechowywane przez Administratora od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu.

 2. Poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Użytkownika, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

 3. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Administrator kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania. 


§7
Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Administrator może przekazywać dane Użytkownika w ramach swojej grupy kapitałowej, w tym do państw trzecich (spoza EOG). W takim przypadku Administrator czyni starania aby przekazanie danych do państwa trzeciego nastąpiło pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, Administrator włącza do umów z odbiorcami standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, upewnia się, że kraj, w którym dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane, został uznany przez Komisję Europejską za „odpowiedni” zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w oraz poza Unią Europejską określone pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

§8 Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Użytkownik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.

 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez Rozporządzenie RODO, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików cookies

§1 Informacje ogólne

 1. Informujemy, iż Serwis do pozyskiwania i przetwarzania danych trackingowych wykorzystuje ciasteczka („cookies”).

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie jednostki danych, które są tymczasowo przechowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator, czyli anonimowy, losowo generowany numer, który jest przechowywany na urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne są zapisywane na dysku komputera na dłużej.

 3. Informacje zawarte w plikach cookies nie są zbierane w celu pozyskania danych osobowych, mimo to w pewnych okolicznościach mogą pozwolić na ustalenie tożsamości konkretnego Użytkownika, co oznacza, że można je zaliczyć do danych osobowych.

 4. Pliki cookies są używane przez Administratora, aby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. Pliki cookies i zawarte w nich informacje używane są do ulepszenia oferowanych usług, np.:
  a) umożliwiają Administratorowi rozpoznanie urządzenia, dzięki czemu nie jest konieczne podawanie tych samych informacji kilkukrotnie podczas jednego zadania np. wypełniania formularza;
  b) liczą, ile osób korzysta z Serwisu, aby usprawnić korzystanie z nich i zapewnić odpowiednią szybkość łącza;
  c) analizują dane, aby prześledzić, jak Użytkownicy odbierają różne aspekty Serwisu, dzięki czemu można go stale ulepszać.

§2 Korzystanie z Serwisu a pliki cookies

Użytkownik przed pierwszym rozpoczęciem korzystania z Serwisu informowany jest o tym, że Serwis używa plików cookies. Użytkownik może zaakceptować wszystkie pliki cookies poprzez kliknięcie w przycisk ,,Akceptuj wszystkie” albo dokonać wyboru poszczególnych kategorii plików cookies poprzez kliknięcie w przycisk ,,Pokaż szczegóły”.

§3 Rodzaje plików cookies

Pliki cookies używane przez Serwis można podzielić na następujące kategorie:

Pliki cookies Wymagane

Pliki cookies Analityczne

Pliki cookies Marketingowe

Pliki cookies Funkcjonalne

2. Pliki cookies Wymagane: Zawsze Aktywne

Niezbędne pliki cookies umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej, takich jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Bez tych plików nie można poruszać się po Serwisie ani korzystać z jego funkcji. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o art. 6 (1) f) RODO. Masz prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie z naszej strony internetowej bądź znacznie to utrudni.

3. Pliki cookies Analityczne

Wydajnościowe pliki cookies zbierają informację o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony. Pliki te są wykorzystywane są po to, aby usprawnić działanie Serwisu. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox). Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

4. Pliki cookies Marketingowe 

Pliki cookies ukierunkowane są używane do identyfikowania odwiedzających między poszczególnymi stronami internetowymi, np. partnerami tworzącymi treści, sieciami reklamowymi. Te pliki cookies mogą być wykorzystywane przez firmy do tworzenia profili zainteresowań użytkowników lub wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox). Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

5. Pliki cookies Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookies są używane do zapisywania ustawień użytkowników odwiedzających stronę internetową, np. języka, strefy czasowej, rozmieszczenia treści. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox). Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

§4 Ustawienia przeglądarki

 1. W każdym momencie można dokonać ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia cookies różnią się w zależności od przeglądarki internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:
  a) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
  b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  c) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
  d) Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  e) Safari: http://www.apple.com/support/safari/

 2. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (czyli przeglądarka internetowa) domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. We wszystkich nowoczesnych przeglądarkach możliwa jest jednak samodzielna zmiana ustawień dla plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu.

 

Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych

 1. Regulamin określa zasady nagrywania rozmów telefonicznych w SDA sp. z o.o.

 1. Przed rozpoczęciem nagrywania rozmowy telefonicznej rozmówca jest informowany o nagrywaniu rozmów. Jeżeli rozmówca nie wyraża zgody na nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia. Przerwanie połączenia w trakcie trwania rozmowy traktowane jest jako wycofanie zgody na dalsze nagrywanie połączenia. Przerwanie połączenia nie wywołuje skutku co do treści odbytej i nagranej rozmowy do czasu jej przerwania.

 1. Celem nagrywania rozmów telefonicznych jest podnoszenie jakości świadczonych usług, rozwiązywanie sytuacji spornych pomiędzy SDA sp. z o.o. a rozmówcą, potwierdzenie warunków, realizacji umowy.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda rozmówcy wyrażona poprzez kontynuowanie rozmowy po otrzymaniu informacji w tym przedmiocie od pracownika SDA sp. z o.o (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Nagrania, w zakresie, w jakim obejmują utrwalone oświadczenia woli rozmówcy (np. złożenie reklamacji, deklaracja spłaty zadłużenia), mogą być przetwarzane także po wycofaniu zgody, w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na konieczności zachowania dowodu na okoliczność złożenia przez rozmówcę oświadczeń, z których wynikać mogą dla SDA sp. z o.o. określone skutki prawne.

 1. Zebrane rozmowy nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż wskazane powyżej, chyba, że przepisy prawa nakładają obowiązek ich wykorzystania w innych celach niż niniejszym Regulaminem.

 1. Rejestracji i zapisowi podlega tylko fonia.

 1. Podczas rozmowy rejestrowane są wszystkie dane osobowe przekazywane przez rozmówcę.

 1. Nagrania rozmów telefonicznych będą przechowywane przez 6 lat od daty sporządzenia nagrania, chyba że rozmówca wcześniej wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe ograniczenie nie dotyczy nagrań lub części nagrań, które obejmują utrwalone oświadczenia woli rozmówcy i stanowią dowód np. zawarcia transakcji handlowej, złożenia reklamacji i mogą być nam niezbędne do wykazania, że nasze działania są zgodne z obowiązującym prawem.

 1. Osoby, które zostały nagrane mają prawo dostępu do treści do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących ich osoby narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 1. Zapisywanie rozmów na jakikolwiek przenośny nośnik jest zabronione.

 1. SDA sp. z o.o. zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych zgromadzonych w czasie rejestracji rozmów.

 1. Okresowo dokonuje się przeglądu infrastruktury służącej do nagrywania rozmów, celem weryfikacji sposobu zabezpieczenia gromadzenia danych osobowych.

 1. Regulamin może ulec zmianie w zależności m.in. od aktualnego stanu prawnego oraz zmian zasad rejestrowania rozmów telefonicznych.

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98, KRS 0000554532, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5842741225.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

W JAKIM CELU I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Celem nagrywania rozmów telefonicznych jest podnoszenie jakości świadczonych usług, rozwiązywanie sytuacji spornych pomiędzy SDA sp. z o.o. a rozmówcą, potwierdzenie warunków, realizacji umowy.

Nagrania rozmów telefonicznych będą przez nas przechowywane przez 6 lat od daty sporządzenia nagrania, chyba że rozmówca wcześniej wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe ograniczenie nie dotyczy nagrań lub części nagrań, które obejmują utrwalone oświadczenia woli rozmówcy i stanowią dowód np. zawarcia transakcji handlowej, złożenia reklamacji i mogą być nam niezbędne do wykazania, że nasze działania są zgodne z obowiązującym prawem.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda rozmówcy wyrażona poprzez kontynuowanie rozmowy po otrzymaniu informacji w tym przedmiocie od pracownika SDA sp. z o.o (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Nagrania, w zakresie, w jakim obejmują utrwalone oświadczenia woli rozmówcy mogą być przetwarzane także po wycofaniu zgody, w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na konieczności zachowania dowodu na okoliczność złożenia przez rozmówcę oświadczeń, z których wynikać mogą dla SDA sp. z o.o. określone skutki prawne.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Aby zapewnić Ci najwyższy standard obsługi, Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom, które je przetwarzają na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, marketingowych lub informatycznych. Nie udostępniany Twoich danych naszym partnerom biznesowym, chyba że wyrazisz na to odrębną zgodę.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo:

 • dostępu do treści Twoich danych,

 • do sprostowania Twoich danych,

 • do usunięcia Twoich danych,

 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • do przenoszenia danych,

 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.