🤖 Ucz się AI, dzięki pożyczce ze środków unijnych – z umorzeniem do 35% wartości kursu >>CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ<<

SDA / regulamin | badanie wrażliwości cenowej

Regulamin ankiety i konkursu „Opinia klientów SDA”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin [dalej: Regulamin] określa warunki przeprowadzenia przez SDA Sp. z o.o. ankiety na temat opinii absolwentów szkoleń realizowanych przez SDA Sp. z o.o. na temat przebranżowienia się w kierunku IT [dalej: Ankieta] oraz konkursu polegającego na odpowiedzi na pytanie: Co motywuje Cię do zmiany swojego życia oraz uzasadnieniu odpowiedzi [dalej: Konkurs].

 2. Organizatorem ankiety jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554532, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego, posiadająca NIP 5842741225, Regon 361328749, kapitał zakładowy w wysokości 6.400,00 zł [dalej: SDA lub Organizator].

 3. Ankieta przeprowadzana jest on-line za pośrednictwem formularza internetowego opublikowanego pod następującym adresem: https://forms.gle/BiUxQNJrEeDUUfvW9

 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Ankiety oraz Konkursu sprawuje SDA.

 

§2 UCZESTNICY ANKIETY ORAZ KONKURSU

 1. Uczestnikami Ankiety i Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin [dalej: Uczestnik]. Ankieta jest skierowana do osób, które ukończyły szkolenie organizowane przez SDA. Udział w ankiecie jest dobrowolny i bezpłatny.

 2. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę i akceptuje jego warunki;

c) przystępuje do Konkursu w sposób dobrowolny;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Ankiecie i Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;

f) był uczestnikiem jednego ze szkoleń organizowanych przez SDA.

§3 ANKIETA

 1. Ankieta „Opinia klientów SDA” stanowi narzędzie do badania informacji na temat powodów decyzji o przebranżowieniu się podejmowanych przez absolwentów szkoleń organizowanych przez SDA Sp. z o.o.

 2. Ankieta ma na celu poznanie motywacji towarzyszącej uczestnikom szkoleń organizowanych przez SDA w chwili podjęcia decyzji o zmianie kierunku rozwoju zawodowego.

 3. Ankieta jest anonimowa.

 4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania Ankiety za pośrednictwem strony internetowej https://forms.gle/BiUxQNJrEeDUUfvW9, na której jest ona opublikowana.

 5. Każdy Uczestnik ankiety może przysłać tylko jedno zgłoszenie w ramach danej edycji badania ankietowego.

§4 KONKURS

 1. Konkurs polega na przesłaniu odpowiedzi na pytanie: „Co motywuje Cię do zmiany swojego życia?” oraz uzasadnieniu swojej odpowiedzi.

 2. Przesłanie odpowiedzi konkursowej wysyła się za pośrednictwem strony internetowej:

https://forms.gle/BiUxQNJrEeDUUfvW9,  na której jest ona opublikowana.

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może przysłać tylko jedną odpowiedź konkursową.

 2. Odpowiedź konkursowa musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich, nie może zawierać wulgaryzmów ani treści obraźliwych, nie może zawierać treści reklamowych.

 3. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają̨ go do udziału w Konkursie.

 4. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga wypełnienia Ankiety, podania przez Uczestnika swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail.

 5. Konkurs trwa od dnia 21.07.2022 r. od godz. 8:00 do dnia 31 lipca do 8:00.

 6. Informacje o Konkursie będą dostępne na stronie internetowej Organizatora pod adresem sdacademy.pl/regulamin-konkurs-opinia-klientow.

 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.

 8. Z chwilą przesłania odpowiedzi konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na czas nieoznaczony, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, w pełni przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, na korzystanie z odpowiedzi konkursowej [dalej „Utwór] na następujących polach eksploatacji:

  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  – w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w szczególności przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne), użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy – w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  – sporządzanie wersji obcojęzycznych odpowiedzi konkursowej,

  – wykorzystanie odpowiedzi konkursowej lub jej fragmentów do celów informacyjnych, archiwalnych, przeglądowych, promocyjnych i reklamowych,

  – wykorzystanie odpowiedzi konkursowej dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

 9. Uczestnik przesyłając odpowiedź konkursową oświadcza, że:

  a) przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do utworu (osobiste i majątkowe), w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do utworu,

  b) może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie określonym w punkcie powyżej niniejszego paragrafu,

  c) korzystanie z utworu nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich,

  d) utwór został przez niego wykonany osobiście i nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu,

 10. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich w wyniku korzystania przez Organizatora z utworu w zakresie określonym w punkcie powyżej Organizator zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Uczestnika, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń.

 

§5 JURY KONKURSOWE I NAGRODY

 1. Odpowiedzi konkursowe oceniane będą przez Jury Konkursowe, składające się z 2 członków wyznaczonych przez SDA. Posiedzenia Jury Konkursowego są tajne, a werdykty ostateczne.

 2. Kryteriami wyboru zwycięskiej odpowiedzi będzie: oryginalność, pomysłowość, kreatywność.

 3. Jury Konkursowe wybierze jednego zwycięzcę.

 4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w drodze korespondencji e-mail lub telefonicznie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 5. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 500,00 zł na przejażdżkę samochodem marki Tesla (nagroda rzeczowa).

 6. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana zwycięzcy w formie elektronicznej w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia zwycięzcy o wygranej, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail podany w Ankiecie.

 7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani też nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Praw wynikających z uczestnictwa w Ankiecie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść na osoby trzecie.

 8. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 9. Decyzja Jury Konkursowego będzie ostateczna i niepodważalna. Od werdyktu Jury Konkursowego nie przysługuje odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięskiej odpowiedzi.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy:

  a) nie wpłynie żadna praca konkursowa,

  b) żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków Regulaminu,

  c) poziom artystyczny prac konkursowych będzie w opinii Organizatora niezadowalający.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne lub nadana przesyłka nie zostanie odebrana w terminie.

 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych

  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów lub przeglądarek.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, na której Ankieta jest opublikowana.

 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554532, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego, posiadająca NIP 5842741225, Regon 361328749, kapitał zakładowy w wysokości 6.400,00 zł.

 3. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw,skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

 4.  Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika:
  a) Konkursu w celu dostarczenia Nagrody, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienia Uczestnikom Konkursu wzięcie w nim udziału i umożliwienie przeprowadzenia Konkursu (art.6 ust. 1 pkt. f) RODO),
  b) w celu uzyskania odpowiedzi na reklamacje zgłoszone przez Uczestników w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
  c) w celu dokonania właściwych rozliczeń podatkowych w przypadku przyznania Uczestnikowi Nagrody w Konkursie, w wykonaniu obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
  d) w celu utrwalenie i rozpowszechniania Odpowiedzi / Zdjęcia zgodnie z § 9 ust. 6 – 7 Regulaminu (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest przeprowadzenie Konkursu (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

 5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług pocztowych lub agencjom marketingowym działającym na zlecenie Organizatora, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do udziału w Konkursie.

 7. Uczestnik konkursu ma prawo:

  a) wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

  b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  c) żądania od Organizatora usunięcia swoich danych osobowych;

  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8.  W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych proszę wysłać e-mail na adres: [email protected].

 9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

 10. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym ich podanie jest niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie.

 11. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

 12. Podane przez Uczestników dane osobowe nie są profilowane.

 

§8 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Ankieta – Opinia Absolwentów SDA”.

 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: www.sdacademy.pl.

 2. Regulamin wchodzi w życie 21 lipca 202 r. i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Konkursu.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 5. W trakcie trwania Ankiety Organizator może dokonać zmiany w Regulaminie, ograniczenia lub rozszerzenia treści pytań zawartych w Ankiecie oraz zmiany czasu trwania Ankiety, a co za tym idzie czasu trwania Konkursu. Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie sdacademy.pl.