🚀 Teraz każdy nasz kurs zgarniesz w obłędnie niskiej cenie! Nawet 40% taniej >>CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ<<

SDA / Regulamin – Nadaj rozpędu swojej karierze

REGULAMIN KONKURSU „NADAJ ROZPĘDU SWOJEJ KARIERZE”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin [dalej: Regulamin] określa zasady realizacji konkursu organizowanego przez SDA Sp. z o.o. w ramach promocji „Nadaj rozpędu swojej karierze” [dalej: Konkurs].
 2. Organizatorem Konkursu jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554532, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego, posiadająca NIP 5842741225, Regon 361328749, kapitał zakładowy w wysokości 6.400,00 zł [dalej: SDA lub Organizator].
 3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje SDA.

 

§2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały Regulamin oraz, które podpisały umowę na realizację usług szkoleniowych z  SDA w ramach promocji „Nadaj rozpędu swojej karierze” i wykonają w trakcie trwania Konkursu zadanie konkursowe określone w § 3 ust. 1 Regulaminu [dalej: Uczestnik].
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
  • jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę i akceptuje jego warunki;
  • przystępuje do Konkursu w sposób dobrowolny;
  • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
  • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
  • jest i do czasu rozstrzygnięcia Konkursu będzie stroną Umowy o świadczenie usług szkoleniowych zawartej z SDA.

 

§3 KONKURS

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie „Co motywuje Cię do zmiany branży na IT?”. Odpowiedź jest udzielana przez Uczestnika online, za pośrednictwem formularza internetowego opublikowanego pod adresem: https://sdacademy.pl/wiosna/
 2. Konkurs trwa od 7 kwietnia 2022 roku od godz. 10:00 do 19 kwietnia 2022 roku do godz. 10:00.
 3. Informacje o Konkursie będą dostępne na stronie internetowej Organizatora pod adresem sdacademy.pl/wiosna.
 4. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga podania przez Uczestnika swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu do korespondencji i adresu w-mail.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz wykonanie zadania konkursowego określonego w ust. 1 powyżej.
 6. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze oceny odpowiedzi konkursowej przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która w ocenie Organizatora udzieli najciekawszej odpowiedzi.
 7. Ocena zadania konkursowego nastąpi 9 maja 2022 roku o godz.: 10:00 w siedzibie Organizatora. O wyniku konkursu Organizator poinformuje laureata w drodze korespondencji e-mail lub telefonicznie.

 

§4 NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę rzeczową w postaci vouchera o wartości do 500,00 zł na przejażdżkę samochodem marki Tesla albo hulajnogę elektryczną o wartości do 1 500,00 zł [dalej: Nagroda].
 2. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana laureatowi w formie elektronicznej, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail podany w Ankiecie lub, w przypadku nagrody będącej hulajnogą elektryczną, przesyłką kurierską na adres wskazany przez laureata, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty posiedzenia komisji konkursowej.
 3. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani też nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Praw wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść na osoby trzecie.
 4. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne lub nadana przesyłka nie zostanie odebrana w terminie.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów lub przeglądarek.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, na której Ankieta jest opublikowana.

 

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554532, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego, posiadająca NIP 5842741225, Regon 361328749, kapitał zakładowy w wysokości 6.400,00 zł.
 3. Dane osobowe Uczestnika w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu do korespondencji i adresu e-mail są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego zgody i w celu przeprowadzenia Konkursu, uczestnictwa w Konkursie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie oraz w celu przyznania laureatowi Konkursu nagrody.
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług pocztowych lub agencjom marketingowym działającym na zlecenie Organizatora, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo:
  a) wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  c) żądania od Organizatora usunięcia swoich danych osobowych;
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
 7. W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych proszę wysłać e-mail na adres: [email protected].
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 9. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym ich podanie jest niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie.
 10. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.
 11. Podane przez Uczestników dane osobowe nie są profilowane.

 

§7 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs – Nadaj rozpędu swojej karierze”.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: www.sdacademy.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2022 r. i obowiązuje czasu zakończenia realizacji Konkursu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. W trakcie trwania Konkursu Organizator może dokonać zmiany w Regulaminie oraz zmiany czasu trwania Konkursu. Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie www.sdacademy.pl.